NOVOTEL HOTEL & RESIDENCE

DIỆN TÍCH ĐẤT 8,845.5m2
DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 136,152.00m2 (bao gồm DT hầm)
LOẠI HÌNH Khách sạn cao tầng (30 tầng)
CHỦ ĐẦU TƯ Regal Group
PHÁT TRIỂN BỞI Regal Homes và các công trình hàng đầu thế giới