Tiến độ dự án Regal Legend

Tiến độ dự án Regal Legend tháng 01/2024
Tiến độ dự án Regal Legend tháng 12/2023
Tiến độ dự án Regal Legend tháng 09/2023